0 Elemek

Adatkezelési szabályzat

1.      Az adatkezelő

 

„Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft, székhely: 7630 Pécs, Iparsziget utca 3. cégjegyzékszám: Cg.02-09-062663 , adószám: 11013415-2-02 , törvényes  képviselő: Budavári Attila ügyvezető és Gábor Tamás cégvezető önálló képviseleti joggal)

2.      Az adatkezelő elérhetőségei

 

postai úton: 7630 Pécs, Iparsziget utca 3.

e- mail:pom@pomorgona.hu

telefon: +36  72 /239 603, +36 72 538 220

fax:+36 72 242 218

cégünk adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-140068

A jelen szabályzat (Szabályzat) a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra”Kft által a kft – www.organparts.info – internetes honlapján regisztrált felhasználókkal összefüggésben kezelt személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos politikáját, gyakorlatát és kötelezettségvállalásait tartalmazza.

3.      Az adatkezelés megnevezése

 

Adatkezelés a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft által üzemeltetett honlapon  online regisztrált felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján. A felhasználó a regisztrációjával hozzájárul a megadott adatainak kezeléséhez. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft az érintett személyes adatait – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül-  kizárólag a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft  által forgalmazott termékek online értékesítése, illetve  promóciós céljaira (postai úton történő,vagy e-mail hírlevelek küldése, akciókról, rendezvényekről, nyereményjátékokról értesítő levelek küldése céljából, a felhasználó által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használja fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel.

4.      Az adatkezelés célja

A felhasználó által a felhasználói rendszerbe történő regisztráció során megadott adatokat a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül- kizárólag a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft által forgalmazott termékek online értékesítése, illetve – a felhasználó kifejezett írásbeli kérésére-  promóciós, tájékoztatási céljaira (postai úton történő, vagy e-mail hírlevelek küldése a forgalmazott termékekről, újdonságokról, akciókról, rendezvényekről, nyereményjátékokról, felhasználói kedvezményekről értesítés, stb. értesítő levelek küldése) használja fel.

Az adatok promóciós célú felhasználását a felhasználó kifejezett ez irányú írásbeli (személyesen, e-mailben, faxon, levélben) tiltó nyilatkozat megküldésével – megtilthatja.

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft a jelen szabályzatban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az érintettektől gyűjtött személyes adatokat harmadik személy részére a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft nem továbbítja. Ez nem vonatkozik az esetleges törvény alapján vagy hatóság határozata alapján kötelező adattovábbításra.

5.      Az adatok fajtája (a kezelt adatok köre):

 

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft adatbázisba olyan személyek személyes adatait tartalmazza, akik felhasználókénti online regisztrációjuk során a jelen szabályzatban feltüntetett adataikat önkéntesen megadták.

Valamennyi felhasználó esetében a felhasználó által a regisztráció során, önkéntesen megadott következő adatok: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, fax szám.

6.      Az adatkezelés jogalapja

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII törvény 5.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett tájékoztatott,önkéntes hozzájárulása.

7.      Az adatok forrása

 

Az érintett tájékoztatott, önkéntes hozzájárulása alapján az érintett által online megadott.

 

8.      Az adatkezelés időtartama, adattörlés

 

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft köteles a felhasználó adatainak törlésére, illetve megsemmisítésére az alábbi esetekben:

–          ha az adatok kezelése jogellenes;

–          ha a felhasználó kéri;

–          az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, –feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;

–          az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban, vagy a jelen szabályzatban meghatározott határideje lejárt;

–          azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

Az 8/a.) pontban írtak szem előtt tartásával a felhasználó által megadott adatok esetében mindaddig jogosult a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft az adatokat kezelni, amíg a felhasználó a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft potenciális vásárlója, feltéve, hogy az érintett az adatai törlését a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft-hez címzetten személyesen, postai úton, e-mailben, vagy a www.organparts.info honlapon online nem kéri.

A felhasználóknak bármikor módjában áll a regisztrációkor megadott adatait  a honlapon a „beállítások” menüben online megváltoztatni.

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft által végzett adatkezeléssel érintetteknek  a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft székhelyére küldött levélben, e-mail vagy a postai címen, illetve a telefonon, vagy a honlapon online, vagy személyesen a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft-nél bármikor lehetőségük van a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényben meghatározott esetekben tiltakozni.

A felhasználó a „beállítások” menüben jelszava megadásával bármikor törölheti regisztrációját,illetve valamennyi adatát. „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft a honlapon,  személyesen, e-mailen, postai úton, a honlapon online, vagy faxon beérkezett adatkezelési hozzájárulás visszavonás esetén az érintett valamennyi visszavonásra kért adatát 5 munkanapon belül megsemmisít.

Ezen túlmenően a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft a kezelt adatokat töröli, amennyiben a felhasználó 24 hónap óta nem vásárolt a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft www.organparts.info című  honlapon keresztül, vagy egyéb úton, illetve, amennyiben a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft a felhasználói rendszer üzemeltetését beszünteti, vagy a felhasználói rendszer egyéb okból megszűnik.

9.      Adatfeldolgozó

 

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatokat kizárólag maga kezeli és tárolja.

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft által kezelt adatokat csak a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft-nek a jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg,  akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel, továbbá az adatkezelési célok teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozó (pl. futárszolgálat) az alvállalkozói feladatok teljesítéséhez szükséges terjedelemben.

10.  Adatkezelés

Az adatok tárolása papíralapon, illetve a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft számítógépén, elektronikus adatbázisban történik kézi (nem automatizált) módon.

 

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft  a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott papíralapú, illetve informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)      az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b)      hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c)      változatlansága, teljessége, pontossága, védett (adatintegritás) legyen;

d)      a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

11.  Adattovábbítás

 

A felhasználóktól gyűjtött személyes adatokat a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft nyilvánosságra nem hozza, harmadik személyek felé nem továbbítja.

12.  Adattárolás:

 

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft adatőrzés helye: 7630 Pécs, Iparsziget utca 3. szám

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft adatkezelési és feldolgozási tevékenysége során technikai és szervezési intézkedésekkel, gondoskodik az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft az adatokat különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenség ellen (adatbiztonság).

13.  Regisztráció a felhasználói nyilvántartásba

 

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft felhasználói adatbázisába való bekerülésének érdekében vásárlók a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft  www.organparts.info című honlapján regisztrálhatják magukat a regisztrációs lap (felhasználói lap) kitöltésével.

A regisztráció során a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft a felhasználóit az alábbi személyes adataik közlésére kéri. A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft a regisztráció során csak olyan személyes adatot kér, amely az adott cél megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A cél megvalósulásához elengedhetetlen személyes adatok, melyeket a regisztráció során a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft megadni kér:

–          Név (vezetéknév, keresztnév)

–          Lakcím (irányítószám, helyiség neve, utca neve, házszám, emelet, ajtó)

–          E-mail cím;

–          Telefonszám;

–          Fax szám

A felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft adatvédelmi politikájának megfelelő kezelésére.

A regisztrációt követően az érintett személy írásban  (személyesen, e-mailben, faxon, levélben) bármikor kérheti, vagy megtilthatja, hogy a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft a tevékenységéről, a forgalmazott termékeiről, aktuális akcióiról, kedvezményeiről, újdonságairól kér-e a felhasználóinak, a névre címzett írásbeli tájékoztató anyagot küldjön (postai úton, vagy  e- mailben).

14.  Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően felhasználóinknak további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy az alábbi e-mail címen: pom@pomorgona.hu vagy a telefon: +36  72 /239 603, +36 72 538 220 illetve faxon +36 72 242 218 léphet kapcsolatba a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft-vel. Itt a felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

A felhasználó kérelme estén a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft részletes tájékoztatást nyújt a felhasználó kezelt adatairól, az adatkezelő nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról a tényről, hogy a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft harmadik személyeknek a felhasználó adatait nem továbbítja.

A tájékoztatást a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adja meg.

A felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

A felhasználó az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft megvizsgálja, és annak eredményéről az érintett felhasználót írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről a felhasználót értesíti.

Amennyiben a felhasználó tiltakozása alapján a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül a felhasználó bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – a felhasználó választása szerint – megindítható a felhasználó (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) vagy a  „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft székhelye (7630 Pécs,  Iparsziget utca 3.) szerinti törvényszék előtt is.

15.  Megfelelés a jogszabályoknak

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft tiszteletben tartja és megóvja a felhasználók személyes adatait. A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft a felhasználó által megadott adatokat a mindenkori hatályos magyar adatvédelmi törvénynek, egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át, nyilvánosságra nem hozza, és azokat csak saját, a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft tevékenységével kapcsolatosan, mértékben és ideig használja fel.

A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft adatvédelmi elveinek kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII törvény

• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. Törvény.

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.

  1. 16.  Használt fogalmak és azok értelmezése

 

A jelen szabályzatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII törvény értelmező rendelkezéseiben (3. §) rögzített tartalmával.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII törvény vonatkozó fogalmai és értelmezései:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

17.  Jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag a „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft által üzemeltetett felhasználói rendszerre érvényes.

18.  A „Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra” Kft fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzat tartalmát, különös tekintettel a vonatkozó jogszabályok változására, külön előzetes figyelmeztetés, és utólagos tájékoztatás nélkül megváltoztassa, illetve megszüntesse, figyelembe véve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat.

0
    0
    Warenkorb
    Leerer Warenkorb.